جزئیات دعاوی حقوقی


دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

باید گفت دعاوی حقوقی زمانی مطرح می گردد که افراد برای گرفتن حق خود و برای جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق به دادگاه ها مراجعه می کنند نه همانند دادگاه کیفری برای پیگیری جرم ، در واقع هدف از طرح دعوای مدنی رسیدن به حق می باشد . 
امور حقوقی به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می گردند . مصادیق موضوعات برای طرح دعاوی حقوقی عبارتند از : 
امور خانواده از جمله : 
طلاق ، ازدواج ، مهریه ، نفقه ، حضانت و غیره 
امور قراردادها و عقود مانند : خرید و فروش ، اجاره و رهن ، وقف و ....
و یا سایر امور حقوقی به عنوان مثال 
ارث ، مالکیت ، وصیت و غیره